HOẠT ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU

BẢN LĨNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ - IAE

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

CFA - CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ TRONG TẦM TAY

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

SFR TRADING CUP

SFR RESEARCH CHALLENGE

SFR SPECIALIZED ENGLISH PROJECT

TEAMBUILDING