Nghiên cứu hè là Cuộc thi thường niên của Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính SFR nhằm khuyến khích và ươm mầm những tài năng trẻ có đam...